MANDARIN GARDEN – Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội

Hình Ảnh Công Trình Tiêu Biểu Tại Chung Cư MANDARIN GARDEN – Hoàng Minh Giám 

 

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-01

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-02

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-03

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-04

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-05

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-06

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-07

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-08

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-09

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-10

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-11

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-12

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-13

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-14

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-15

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-16

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-17

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-18

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-19

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-20

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-21

cong-trinh-tieu-bieu-tai-mandarin-garden-hoang-minh-giam-22